ਵਰਮ ਰੈਡਿcerਸਰ, ਸਪੀਡ ਰੀਡਿcerਸਰ, ਗੀਅਰ ਰੀਡੂਸਰ, ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਸਦਾ-ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮੂਹ

ਵਰਲਡ ਗੀਅਰ ਸਪੀਡ ਰੀਡਿCਸਰ

ਵਰਲਡ ਗੀਅਰ ਸਪੀਡ ਰੀਡਿCਸਰ

ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਚ ਮਾਪ

ਕੀੜਾ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਪ

ਐਨਐਮਆਰਵੀ ਕੀੜਾ ਰੀਡੂਸਰ   ਡਬਲਯੂ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵਰਲਡ ਰਿਡਿCਸਰ   ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਲਈ ਕੀੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ   ਡੀਸੀ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ  ਸਟੀਲ ਸਟੀਲ ਕੀੜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ 

ਕੀੜਾ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਪ

ਸਿੰਗਲਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜੀ ਏ    ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਐਸ
ਕੀੜਾ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਓ  ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜੀ ਡੀ.ਏ.
ਕੀੜੇ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ  ਸੀਰੀਜ਼ ਡੀ ਐਕਸ   ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਡੀ.ਓ.
ਕੀੜੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਰੀਡਿ seriesਸਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੇ.ਏ.   ਕੀੜੇ ਦੇ ਗੇਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ ਕੇ.ਐੱਸ
ਕੀੜੇ ਗੀਅਰਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਈਰੀਜ ਡੀਕੇਏਸੀਰੀਜ਼ ਡੀ.ਕੇ.ਐੱਸ

ਸਿੰਗਲ ਡਬਲਯੂਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਡਬਲਯੂ  ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਡਬਲਯੂ.ਏ  ਸੀਰੀਜ਼ ਡਬਲਯੂ ਐਸ
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ ਡਬਲਯੂਐਕਸ  ਸੀਰੀਜ਼ ਡਬਲਯੂ.ਓ   ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਡਬਲਯੂਡੀ
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ ਡਬਲਯੂਡੀਏ   ਸੀਰੀਜ਼ ਡਬਲਯੂਡੀਐਸ   ਸੀਰੀਜ਼ ਡਬਲਯੂਡੀਐਕਸ  ਸੀਰੀਜ਼ ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਓ.
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ ਡਬਲਯੂ ਕੇ  ਸੀਰੀਜ਼ ਡਬਲਯੂਕੇਏ   ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਡਬਲਯੂ ਕੇ ਐਸ
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ ਡਬਲਯੂ ਕੇ ਓ  ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਡਬਲਯੂਡੀਕੇ
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ WDKA   ਸੀਰੀਜ਼ ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਕੇ.ਐੱਸ   ਸੀਰੀਜ਼ ਡਬਲਯੂਡੀਕੇਓ

ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਡੀ ਜ਼ੈਡ  ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਜ਼ੈਡ

ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਈ.ਏ.  ਸੀਰੀਜ਼ ਈਓ
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ ਈ.ਡੀ.ਏ.  ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ ਈ.ਡੀ.ਓ.
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ EWA  ਸੀਰੀਜ਼ EWDKO

ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਐੱਫ.ਏ.  ਕੀੜੇ ਦੇ ਗੇਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ ਐਫ.ਓ.

ਕੀੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਚ ਮਾਪ

ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ UY
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ QY
ਕੀੜੇ ਦੇ ਗੇਅਰਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ WY
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ WDY
ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਲੜੀ WDKY
ਲੜੀ WOY  ਲੜੀ WDKOY
ਸੀਰੀਜ਼ ਏਵਾਈ  ਸੀਰੀਜ਼ DSY

ਕੀੜੇ ਗੀਅਰਬਾਕਸਾਂ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਟੇਬਲ
ਕੀੜੇ ਦੇ ਗੇਅਰਬਾਕਸਾਂ ਲਈ ਚੁਣੋ ਕਿਸਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਕੀੜੇ ਗੇਅਰਬਾਕਸਾਂ ਲਈ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

 

ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਰੀਡਿcerਸਰ ਅਤੇ ਗਿਅਰਡ ਮੋਟਰਾਂ

UDL ਸਪੀਡ ਪਰਿਵਰਤਕ       ਐਨਐਮਆਰਵੀ ਕੀੜਾ ਗਿਅਰਬਾਕਸ    ਸਾਈਕਲੋਡਲ ਗਿਅਰ ਰੀਡਿcerਸਰ    ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੀਵਲ ਗਿਅਰ ਰੀਡਿcerਸਰ ਲਈ ਗਿਅਰਬਾਕਸ 

   ਹੇਲਿਕਲ ਗੇਅਰ ਮੋਟਰਾਂ      ਸਪਿਰਲ ਬੀਵਲ ਗੇਅਰ ਮੋਟਰਾਂ    ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਲਈ ਕੀੜਾ ਗੀਅਰਬਾਕਸ     ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ     ਆਇਰਨ ਕੀੜੇ ਗੀਅਰਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ   

 

ਫੋਨ: 0086-571-88220652 ਫੈਕਸ: 0086-571-88220651 ਈ-ਮੇਲ: [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਚੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਰਤਾ:

ਕੀੜਾ ਗੀਅਰਬਾਕਸ | ਗਿਅਰ ਰਿਡਿcerਸਰ | ਚੀਨ | ਕੀੜੇ ਦੀ ਗਤੀ ਰਿਡਿcerਸਰ | ਚੀਨ ਕੀੜਾ ਗਿਅਰ ਰਿਡੂਸਰ | ਕੀੜਾ ਗਿਅਰ ਬਾਕਸ